Λογιστής/Accountant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Job Description Accountant

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προσωπικού της, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Λογιστή/τρια – Accountant. Αν διαθέτετε εμπειρία, ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, άριστες γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Στις αρμοδιότητές σας, μεταξύ άλλων, θα είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η καλή καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου. Θα είστε υπεύθυνοι για τις ταμειακές ροές της εταιρείας, για την υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της, για τον οικονομικό έλεγχο των βιβλίων, αλλά και για την υποβολή προτάσεων για την οικονομική ενίσχυσή της.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Λογιστής/τρια – Accountant είναι:

 • Επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών του λογιστηρίου
 • Έλεγχος λογιστικών καταχωρίσεων (πληρωμές, δαπάνες, εισπράξεις)
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και υποβολή στο TAXISnet
 • Συμμετοχή στον οικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας, καθώς και στον ετήσιο προϋπολογισμό της
 • Σύνταξη αναφορών και προτάσεων (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες) στον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας
 • Συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Έκδοση και έλεγχος μισθοδοσίας, καθώς και έκδοση ετήσιου ισολογισμού

Απαιτήσεις

Ο/η Λογιστής/τρια – Accountant που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών λογιστικών προγραμμάτων, όπως Atlantis, Entersoft, Softone, Epsilon Net, Singular Enterprise, και συστημάτων ERP
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Άριστες γνώσεις εργατικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας
 • Εμπειρία στην τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορίας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Tima Miroshnichenko