Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

(Τελευταία Ενημέρωση: 1/11/2022)

 1. Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η ενημέρωση των Εργαζομένων αναφορικά με το πως αντιμετωπίζει η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία και η   έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της εργασίας, είτε αυτή παρέχεται δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως υπό την μορφή τηλεργασίας. H KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της και δηλώνει ότι  δείχνει μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο, αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος με κεντρικό άξονα τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για το λόγο αυτό, η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού τρόπου πρόληψης και καταπολέμησης τέτοιων περιστατικών εντός του εργασιακού της χώρου.

 1. Ορισμοί

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Πολιτική:

Βία και Παρενόχληση” ή “Παρενόχληση” ή “Παρενόχληση λόγω φύλου” νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που ορίζονται αντιστοίχως στο άρθρο 4 παρ. 2 στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ του Ν. 4808/2021 και ειδικότερα: 

α) ως “βία και παρενόχληση” νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,
β) ως “παρενόχληση” νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,
γ) ως “παρενόχληση λόγω φύλου” νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Εργαζόμενος” νοείται ο εργαζόμενος και απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από το συμβατικό του καθεστώς, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021.

“KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.” είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005366801000 και με έδρα στον Γέρακα Αττικής, οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας.

Νομοθεσία για την Προστασία της Εργασίας” νοούνται τα ακόλουθα: α) οι διατάξεις του Ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας- Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»- Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, όπως ισχύει και β) κάθε άλλος νόμος, διάταξη ή απόφαση, η οποία θα αφορά την προστασία των Εργαζομένων από περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

 1. Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. έχει μηδενική ανοχή στα φαινόμενα Βίας και Παρενόχλησης και τηρεί όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Μέρος II του Ν. 4808/2021 και εξειδικεύονται με την ΥΑ 82063 (ΦΕΚ Β/5059/1.11.2021) για την καταπολέμηση κάθε μορφής Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και για την διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών. Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 και καταλαμβάνει κάθε Εργαζόμενο της KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. Ειδικότερα, η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να: 

 1. Προβαίνει σε εκτίμηση κινδύνων Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από την φύση της δραστηριότητάς της, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης των Εργαζομένων, προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων Βίας και Παρενόχλησης. Ενδεικτικά μέτρα εκτίμησης κινδύνων που λαμβάνει η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. είναι η διενέργεια αυτοψίας στον εργασιακό χώρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η συχνή επικοινωνία με τους Εργαζομένους της ή/και η διεξαγωγή ετήσιων ανώνυμων ερευνών προς τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών. Παράλληλα, η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. εκτιμά ιδιαιτέρως τους κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες Εργαζομένων της (όπως οι προσφάτως προσληφθέντες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας κ.α.) μέσω τακτικών επικοινωνιών και εξειδικευμένων ερωτημάτων απέναντί τους, ως προς τις συνθήκες εργασίας τους, την συμπεριφορά των λοιπών Εργαζομένων και μελών της διοίκησης απέναντί τους κ.α.. Για την εκτίμηση κινδύνων η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. δύναται να αξιοποιήσει ψηφιακά εργαλεία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 2. Λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς. Τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνει η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες ενέργειες: 
  1. Ενθάρρυνση για την δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού κλίματος, βασισμένου στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλοβοήθεια και την συνεργασία, όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί θεμελιώδη αξία. Μπορείτε να επιδείξετε σεβασμό με απλές αλλά σημαντικές πράξεις, όπως:
 • Ενθαρρύνετε τους συναδέλφους να εκφράζουν απόψεις και ιδέες.
 • Ακούστε τι έχουν οι άλλοι να πουν πριν εκφράσετε την άποψή σας.
 • Μοιραστείτε τακτικά πληροφορίες και επιτρέψτε τη συμμετοχή άλλων στη λήψη αποφάσεων. 
 • Χρησιμοποιήστε τις ιδέες των ανθρώπων για να αλλάξετε ή να βελτιώσετε την εργασία σας. 
 • Μην προσβάλλετε ποτέ ή γελοιοποιείτε τους ανθρώπους ή τις ιδέες τους. 
 • Προωθήστε έναν χώρο εργασίας που αποδέχεται τη διαφορετικότητα και την ένταξη. 
 • Χρησιμοποιήστε εποικοδομητικά σχόλια και προσπαθήστε να επαινείτε τους συναδέλφους σας πιο συχνά. 
 1. Αλλαγή κουλτούρας στον χώρο εργασίας μέσω δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων σε θέματα Βίας και Παρενόχλησης και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και καταπολέμηση φαινομένων Βίας και Παρενόχλησης. 
 2. Υιοθέτηση διαδικασιών που εξασφαλίζουν την άμεση επικοινωνία των Εργαζομένων με το πρόσωπο αναφοράς («συνδέσμου») που προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 4 και παρότρυνση των Εργαζομένων για άμεση επικοινωνία τόσο με το πρόσωπο αναφοράς όσο και με τους λοιπούς συναδέλφους αλλά και των προϊστάμενο κάθε τμήματος. 
 3. Υιοθέτηση διαδικασίας διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 3.4.4 κατωτέρω.
 4. Ενημέρωση και δράσεις για την ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες Εργαζομένων.
 5. Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα Βίας και Παρενόχλησης και στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας. 
 6. Λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, όπως ενδεικτικά ο επαρκής φωτισμός όλων των χώρων, σύστημα βιντεοεπιτήρησης (κατά τις προβλέψεις και όπως επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), παρουσία προσωπικού ασφαλείας (security) στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεών της κλπ.  

Η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των κατά τα ανωτέρω εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και μέτρων αντιμετώπισης προκειμένου να αναθεωρεί ή να επικαιροποιεί όποτε κρίνεται αναγκαίο την εκτίμηση των κινδύνων και μέτρων. 

 1. Προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Εργαζομένων για τους κινδύνους Βίας και Παρενόχλησης μέσω της παρούσας Πολιτικής αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή (π.χ. με ενημερωτικά φυλλάδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με καμπάνιες ενημέρωσης, με επιμορφωτικά σεμινάρια κ.α.). Ειδικότερα, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των Εργαζομένων, η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. δύναται μεταξύ άλλων: 
  1. Να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
  2. Να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, κλπ.
  3. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των Εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία.
  4. Να ενημερώνει τους Εργαζομένους για τους κινδύνους Βίας και
   Παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και για τις δυνατότητες που δίνονται από το νόμο στους Εργαζομένους σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών, διασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρησή τους.  
 2. Παρέχει στους Εργαζομένους, μέσω της παρούσας Πολιτικής αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των Εργαζομένων όσο και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία καταγγελίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Πιο συγκεκριμένα:
  1. Δυνατότητες του θιγομένου Εργαζομένου: Σε περίπτωση που ένας Εργαζόμενος θίγεται από περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του με την ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας, β) δικαίωμα προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) δικαίωμα αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) δικαίωμα καταγγελίας εντός της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. σύμφωνα με την διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών της εταιρείας, όπως αυτή (η διαδικασία) περιγράφεται κατωτέρω στο άρθρο 3.4.4, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα αυτής (www.kariera.gr). Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά η καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., ο θιγόμενος Εργαζόμενος διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή.  
  2. Στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων διοικητικών αρχών στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενος Εργαζόμενος: Επιθεώρηση Εργασίας (https://www.sepe.gov.gr/epikoinonia/ και τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555), Συνήγορος του Πολίτη (Χαλκοκονδύλη 17 Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, E-mail: press@synigoros.gr, Τηλ: (+30) 213 1306 600), υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας μέσω της Γραμμής SOS 15900.    
  3. Δικαιώματα Εργαζομένων και συνέπειες από τη μη συμμόρφωση στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης: όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-15 του ν. 4808/2021. Πιο συγκεκριμένα: 
 1. Κάθε Εργαζόμενος που θίγεται από περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης σε βάρος του έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 3.4.1 και, επιπλέον, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν πρόσωπο που ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα ή νόμιμα εκπροσωπεί την ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. ως εργοδότη είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα κατά την κατωτέρω παρ. β’, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά Βίας και Παρενόχλησης.   Στην περίπτωση αυτήν, ο αποχωρών Εργαζόμενος υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως το πρόσωπο αναφοράς που έχει ορίσει η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., αναφέροντας το περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης και τα λοιπά περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και ο αποχωρών Εργαζόμενος αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. ως εργοδότης μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4808/2021.  
 2. Όταν κάποιος Εργαζόμενος παραβιάζει την απαγόρευση διενέργειας πράξεων Βίας και Παρενόχλησης ή υποβληθεί στην ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. αντίστοιχη καταγγελία, η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα κατά περίπτωση μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
 3. Όταν πρόσωπο που ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα ή νόμιμα εκπροσωπεί την ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. ως εργοδότη παραβιάζει την απαγόρευση ανοχής ή διενέργειας πράξεων Βίας και Παρενόχλησης κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης έννομης σχέσης με Εργαζόμενο ή κατά την εξέλιξη, διάρκεια ή λύση αυτής, παραβιάζει την εργατική νομοθεσία, επιβάλλονται σε βάρος του οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4808/2021.  
 4. Σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της απαγόρευσης ανοχής ή διενέργειας πράξεων Βίας και Παρενόχλησης γεννά εκτός των άλλων αξίωση για πλήρη αποζημίωση του θιγόμενου Εργαζομένου, η οποία καλύπτει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και την ηθική βλάβη.  
 5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση Εργαζομένου, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α’ 207) για περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης. Η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. τηρεί την απαγόρευση αντιποίνων του άρθρου 13 του ν. 4808/2021 και της περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου Εργαζομένου. Η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.  δεν θα επιβάλει αντίποινα, ούτε θα επιτρέψει αντίποινα κατά οποιουδήποτε ατόμου που εγείρει ένα ζήτημα ή συνεργάζεται σε μία έρευνα. Ωστόσο, οποιοσδήποτε υποβάλει εν γνώσει του μια ψευδή κατηγορία ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες, μπορεί να υποβληθεί σε πειθαρχικές ενέργειες. Εάν πιστεύετε ότι ασκούνται αντίποινα εναντίον σας, επικοινωνήστε με το πρόσωπο αναφοράς. Η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. ενθαρρύνει τους Εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία οποιουδήποτε περιστατικού Βίας και Παρενόχλησης έχουν τυχόν υποστεί και θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την αποτελεσματική αρωγή τους σε επίπεδο εργασιακό και ψυχολογικό. 
 6. Όταν το θιγόμενο πρόσωπο ισχυρίζεται, ότι υφίσταται Βία και Παρενόχληση, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α’ 207). 
 7. Διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης: 

Η διαδικασία που ακολουθείται από την ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των καταγγελιών των Εργαζομένων για περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης περιγράφεται κατωτέρω, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμη και αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας/διαχείρισης που χρησιμοποιεί η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της (www.kariera.gr):

 • Κάθε Εργαζόμενος που θεωρεί ότι έχει υποστεί περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης, καθώς και κάθε Εργαζόμενος που αντιλαμβάνεται περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης σε βάρος άλλου εργαζομένου κατά παράβαση της παρούσας πολιτικής, οφείλει άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση να υποβάλει αναφορά/καταγγελία. Η ως άνω αναφορά/καταγγελία μπορεί να υποβληθεί επώνυμα ή ανώνυμα, προφορικά ή εγγράφως στα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 4 (το «Πρόσωπο Αναφοράς»), ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω για κάθε περίπτωση: 

Έγγραφη καταγγελία: Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων επιλέξει να υποβάλλει εγγράφως την καταγγελία, θα πρέπει να συμπληρώσει  τη «Φόρμα αναφοράς Συμβάντος Bίας και Παρενόχλησης» (κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β) και να την αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προσώπου Αναφοράς. 

Προφορική καταγγελία: Σε περίπτωση προφορικής καταγγελίας, η καταγγελία θα καταγραφεί από τον παραλήπτη της καταγγελίας (δηλ. το Πρόσωπο Αναφοράς) στη «Φόρμα αναφοράς Συμβάντος Bίας και Παρενόχλησης» και κατόπιν θα υπογραφεί από τον καταγγέλλοντα (εκτός αν ο καταγγέλλων επιθυμεί να υποβάλει την καταγγελία ανώνυμα, οπότε η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. υποχρεούται να διατηρήσει την ανωνυμία του τελευταίου).

Ανώνυμη καταγγελία: Σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας, αυτή υποβάλλεται είτε προφορικά κατά τα ανωτέρω, είτε με συμπλήρωση της «Φόρμας αναφοράς Συμβάντος Bίας και Παρενόχλησης». Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανωνυμία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσει τη δυνατότητα της KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. να διερευνήσει την καταγγελία. Οι ανώνυμες καταγγελίες καθιστούν την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη διερεύνηση εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη, λόγω της δυσκολίας παροχής στοιχείων από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα (π.χ. συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων), όπως επίσης και της αξιολόγησης της αξιοπιστίας της καταγγελίας. Ωστόσο, ακόμη και οι ανώνυμες καταγγελίες θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και θα διερευνώνται στο βαθμό που είναι εφικτό. Ειδικότερα, οι υποβαλλόμενες ανώνυμες καταγγελίες εξετάζονται ανάλογα με τον βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της ασύμβατης με την παρούσα Πολιτική ενέργειας που περιγράφουν.    

 • Κατόπιν υποβολής της καταγγελίας, ο Εργαζόμενος θα λάβει από το πρόσωπο αναφοράς επιβεβαίωση λήψης της καταγγελίας και ενημέρωση για την εξέλιξη της.
 • Οι Προϊστάμενοι κάθε Τμήματος που τυχόν λαμβάνουν γνώση σχετικά με περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης οφείλουν να αναφέρουν άμεσα το θέμα εγγράφως στο πρόσωπο αναφοράς, το οποίο και λαμβάνει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τον θιγόμενο Εργαζόμενο. Η Διεύθυνση της KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και κατόπιν συμφωνίας με τον καταγγέλλοντα, μέχρι την πλήρη διερεύνηση και οριστική εξέταση των καταγγελλόμενων, δύναται να λαμβάνει προσωρινά, ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον τούτο είναι δυνατό, ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3.4.3(β) ανωτέρω, με σκοπό την προστασία του θιγόμενου.  
 • Η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. διερευνά και εξετάζει άμεσα τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θιγόμενων Εργαζομένων και των καταγγελλόμενων σύμφωνα με το άρθρο 3.6. Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων, θα επιδιώκεται η τήρηση της ανωνυμίας στο μέτρο του δυνατού, εφόσον δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλλουν την άρση αυτής είτε προς διευκόλυνση της διερεύνησης της καταγγελίας (π.χ. συνέντευξη με καταγγελλόμενο) είτε μετά από παρέμβαση δημόσιας Αρχής. 
 • Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη της καταγγελίας, θα διενεργηθεί έρευνα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Managing Director και το πρόσωπο αναφοράς, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα καταγραφούν από το Πρόσωπο Αναφοράς ή τον Managing Director στη «Φόρμα αξιολόγησης Συμβάντος Bίας και Παρενόχλησης» (που είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα Β της παρούσας Πολιτικής). Σε περίπτωση που προκύψει ότι η καταγγελία δεν είναι βάσιμη ή λείπουν σημαντικά στοιχεία για να εξεταστεί η βασιμότητά της, το Πρόσωπο Αναφοράς θα ενημερώσει γραπτώς τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο για το λόγο για τον οποίο η καταγγελία θεωρήθηκε ως αβάσιμη. Διαφορετικά, θα ζητηθούν γραπτές εξηγήσεις από τον καταγγελλόμενο, σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό. 
 • Ο καταγγελλόμενος θα πρέπει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω έγγραφης ενημέρωσης, να συμπληρώσει και να υποβάλει μέσω email στο Πρόσωπο Αναφοράς τη «Φόρμα Απάντησης Καταγγελλόμενου» (που είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα Β της παρούσας Πολιτικής) μαζί με τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία προς επίρρωση των ισχυρισμών του/της. 
 • Οι μάρτυρες που τυχόν υποδεικνύονται από κάθε εμπλεκόμενο μέρος θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη οι μαρτυρίες τους.
 • Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα καταγραφούν όλα τα στοιχεία με βάση το υλικό που έχει συλλεχθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη και η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. θα ενημερώνει, κατά περίπτωση, τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο για τα αποτελέσματα της έρευνας. Όλες οι διαδικασίες και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν θα αποτυπωθούν στη «Φόρμα αξιολόγησης Συμβάντος Bίας και Παρενόχλησης» (που είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα Β της παρούσας Πολιτικής). 
 • Σε περίπτωση, εν όλω ή έστω εν μέρει, επιβεβαίωσης των καταγγελλόμενων, η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3.4.3(β) ανωτέρω, με σκοπό την προστασία του θιγόμενου καταγγέλοντα . 
 • Η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας. 
 1. Μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των Εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. Ειδικότερα, η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. καταδικάζει φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της παραπάνω κατηγορίας Εργαζομένων –μεταξύ άλλων- με την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του Εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας του και στην ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα. 
 2. Προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θιγόμενων Εργαζομένων και των καταγγελλόμενων. Πιο συγκεκριμένα: 
  1. Η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και το πρόσωπο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, δεσμεύονται να παραλαμβάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα και με απόλυτη εχεμύθεια κάθε καταγγελία Εργαζομένου για περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα γεγονότα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου Εργαζομένου.
  2. Σε περίπτωση που ο καταγγελλόμενος είναι το Πρόσωπο Αναφοράς ή άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην διαδικασία έρευνας και εξέτασης των καταγγελιών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, το πρόσωπο αυτό εξαιρείται και δεν θα εμπλακεί σε καμία από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η καταγγελία θα διερευνηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. 
  3. Σε περίπτωση που ο καταγγελλόμενος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην καταγγελία για βία ή παρενόχληση, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν θα εμπλακεί σε καμία από τις διαδικασίες και η καταγγελία θα διερευνηθεί από τον Managing Director σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.
  4. Η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και το πρόσωπο αναφοράς δεσμεύονται να τηρούν, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν ή τους κοινοποιηθούν από τους Εργαζομένους κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων τους.
  5. Η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. λαμβάνει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των συλλεχθέντων πληροφοριών από τους θιγόμενους Εργαζομένους καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
  6. Συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Ειδικότερα, η KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. καθώς και το πρόσωπο αναφοράς του άρθρου 4, για την υποδοχή και διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών περιστατικού Βίας και Παρενόχλησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από τον θιγόμενο Εργαζόμενο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς το σκοπό αυτό, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σχετικά με το περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο εντός της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων την εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Ν. 4624/2019 (Α’ 137)].
 1. Επικοινωνία – Αρμόδιο πρόσωπο

Αρμόδιο πρόσωπο της KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. για να υποδέχεται, εξετάζει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές Βίας και Παρενόχλησης ορίζεται η Δέσποινα Γκολφινοπούλου, με την οποία μπορούν να επικοινωνούν οι Εργαζόμενοι αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., τηλεφωνικά στο τηλ. 6986071675 ή μέσω αποστολής e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση speakup@kariera.grΗ δε πρόσβαση των Εργαζομένων στο πρόσωπο αναφοράς είναι πάντα ανοιχτή, εύκολη και άμεση. Ο ρόλος του είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους Εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία, ανεξάρτητα εάν του απευθύνονται με αφορμή κάποιο περιστατικό Βίας και Παρενόχλησης ή κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας. Το πρόσωπο αναφοράς ενημερώνει τον θιγόμενο Εργαζόμενο για τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, δηλαδή προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογήν του. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ε: Τί θεωρείται παρενόχληση στον εργασιακό χώρο;

Α: Η παρενόχληση περιλαμβάνει οποιαδήποτε προσβλητική ή ασεβή συμπεριφορά που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του ατόμου και την δημιουργία ενός εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει ανεπιθύμητες λεκτικές, μη λεκτικές, σωματικές ή οπτικές πράξεις και μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε προσωπικώς είτε με άλλα μέσα (όπως π.χ. μέσω αποστολής προσωπικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το περιστατικό παρενόχλησης μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε Εργαζόμενο, μέλος της Διοίκησης καθώς και τρίτο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. και μπορεί να εκδηλωθεί κατά οποιουδήποτε (άλλου) Εργαζομένου ή μέλους της Διοίκησης κατά τις ώρες εργασίας.

Ε: Τι  θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο; 

Α: Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία περιλαμβάνει ανεπιθύμητη και προσβλητική σεξουαλική συμπεριφορά που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική ή λεκτική, ακόμα να περιλαμβάνει σεξουαλική βία και επίθεση. Ενδεικτικές μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τον χρόνο παροχής της εργασίας μπορεί να είναι σεξουαλικές προτάσεις, ανεπιθύμητα αιτήματα για σεξουαλική εύνοια, απαιτήσεις για ραντεβού εντός ή εκτός εργασίας, ανεπιθύμητη επαφή, επίμονη παρακολούθηση εντός και εκτός εργασιακού χώρου, σεξουαλικά σχόλια/ανέκδοτα ή ανεπιθύμητες επικοινωνίες σεξουαλικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προβολής ή της ανταλλαγής εικόνων με σεξουαλικά υπονοούμενα. 

Ε: Τι μπορεί να θεωρηθεί βία στον εργασιακό χώρο; 

Α: Η βία αναφέρεται σε πράξεις επιθετικότητας και κατάχρησης που αποσκοπούν ή έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά σε πρόσωπα ή αγαθά της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. Περιλαμβάνει μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή άλλη βλάβη και εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη. 

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν αντιληφθώ κάποιο περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον;

Α: Ο κάθε Εργαζόμενος, μεμονωμένα, όπως και τα μέλη της Διοίκησης της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν ανελλιπώς τις Πολιτικές που έχουν θεσπιστεί από την ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. κατά την διάρκεια παροχής της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ότι λαμβάνει χώρα οποιοδήποτε περιστατικό βίας, παρενόχλησης, κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης, απειλής και εν γένει οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς, είτε απέναντί σας είτε κατά κάποιου άλλου Εργαζομένου ή μέλους της διοίκησης, έχετε την υποχρέωση να το αναφέρετε άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση στο πρόσωπο αναφοράς και αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων) στην διεύθυνση της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.

Ε: Πώς μπορώ να γνωρίζω πότε πρέπει να αναφέρω ένα ύποπτο περιστατικό;

Α: Σε περίπτωση που γίνετε μάρτυρας κάποιου ύποπτου περιστατικού στον εργασιακό χώρο να είστε βέβαιος ότι οφείλετε να κάνετε άμεση αναφορά του συμβάντος στο πρόσωπο αναφοράς και αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων) στην διεύθυνση της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., αν λαμβάνει χώρα μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

• Το περιστατικό δεν είναι σύμφωνο με οποιασδήποτε Πολιτική, οδηγία ή εντολή που έχει θέσει η ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.

• Θα κρίνατε το περιστατικό ως παράνομο, καταδικαστέο και σε κάθε περίπτωση όχι σύννομο με τις διατάξεις του νόμου, ακόμα και αν λάμβανε χώρα εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. 

• Το περιστατικό θέτει άμεσα ή έμμεσα σε κίνδυνο οποιοδήποτε εσάς ή/και φυσικό πρόσωπο που εργάζεται στην ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε., είτε ως Εργαζόμενος είτε ως μέλος της διοίκησης.

Ε: Ο Διευθυντής μου μού ζητά διαρκώς να βγούμε έξω παρά το γεγονός ότι αρνούμαι τις προσκλήσεις του. Αρχίζω να νιώθω άβολα. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Να κάνετε σαφές ότι οι κοινωνικές προσκλήσεις είναι ανεπιθύμητες και ότι σας κάνουν να νιώθετε άβολα. Εάν συνεχιστούν ή αν πιστεύετε ότι ο Διευθυντής σας σάς αντιμετωπίζει διαφορετικά ως αποτέλεσμα της έκφρασης της ανησυχίας σας, απευθυνθείτε στο πρόσωπο αναφοράς και αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων) στην διεύθυνση της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις απαντήσεις σε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, μπορείτε να αναζητήσετε πρόσθετη καθοδήγηση από το πρόσωπο αναφοράς και αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων) από την διεύθυνση της ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Φόρμες αναφοράς Συμβάντος Βίας και Παρενόχλησης

1. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ

2. ΦΟΡΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

3. ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ