Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής/Certified Auditor/Accountant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

ob Description: Certified Αuditor/Αccountant

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρείας μας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό της έναν/μία Ορκωτό Ελεγκτή / Λογιστή (Certified Auditor / Accountant). Θα εξετάζετε και θα αξιολογείτε τα βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία του οργανισμού για να επιβεβαιώνετε ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές και εμφανίζουν σωστά τη θέση της εταιρείας. Αν είστε αναλυτικός και μεθοδικός στη δουλειά σας, διαθέτετε εμπειρία, άριστες μαθηματικές δεξιότητες και βαθιά γνώση των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP), θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής (Certified Auditor / Accountant) είναι:

 • Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας με σκοπό να συνάδουν με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • Έλεγχος περιοδικών προϋπολογισμών όλων των τμημάτων της εταιρείας
 • Τακτική υποβολή εκθέσεων για την οικονομική κατάσταση και σύνταξη έκτακτων εκθέσεων όταν χρειάζεται
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση των λογιστικών προτύπων και πολιτικών που κάθε φορά ισχύουν
 • Δημιουργία μοντέλων εκτίμησης κινδύνων για την αξιολόγηση επενδύσεων
 • Ορισμός και παρακολούθηση χρηματοοικονομικών δεικτών

Απαιτήσεις

Ο/η Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής (Certified Auditor / Accountant) που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση των αρχών, των διαδικασιών και της νομοθεσίας της λογιστικής
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων
 • Αναλυτικό μυαλό και άριστες μαθηματικές δεξιότητες
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Emmy E